PRAVILA NAGRADNE IGRE

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre na Facebook strani avtopreproge.si je Konstill d.o.o., Obrtniška 6, 1370 Logatec (v nadaljevanju: organizator).
 

2. Potek nagradne igre

Trajanje nagradne igre poteka od 31.10. do 07.11. 2017. Žrebanje bo v sredo, 08.11.2017, ob 13. uri. Nagradna igra poteka na Facebook strani avtopreproge.si.


3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je ponuditi vsem, ki nas spremljajo na naši FB strani, dodatne ugodnosti.


4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: vsaka oseba, ki vščeka facebook stran in odgovori na nagradno vprašanje.
Nagrajenec: oseba, ki je izžrebana in prejme nagrado
 

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki všečka facebok stran in pravilno odgovori na nagradno vprašanje. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanju sodeluje samo enkrat.

Za nagrado se s pravilnim odgovorom na vprašanje potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s pravili. V žrebanje so vključeni vsi, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje do vključno 07.11.2017 do 24.00 ure.


6. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v navzočnosti 3 članske komisije, v sestavi Goran Ferbišek (predsednik), Tina Grmek (član) in Marjan Hozjan (član).

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.


7. Seznam nagrad

Nagrada:
1 x tipski gumi tepihi


8. Objava nagrajencev

Nagrajenec bo objavljen na facebook strani. Nagrajenec nagradne igre bo razglašen 08.11. ob 13. uri.


9. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s določenimi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo izžreban naknadno.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrada podeljena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja po telefonu najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.


10. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri.


11. Druge določbe

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na Facebook strani. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@konstill.com.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma z uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.


12. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani http://www.avtooprema.si/nagradne-igre.


13. Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator kot upravljalec osebnih podatkov, osebne podatke, ki jih je pridobil od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporablja izključno za naslednje namene:

-          izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

-          obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;

-          objava nagrajencev na FB strani podjetja;

-          objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;

-          podelitev nagrade


Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@konstill.com).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju.

Po preteku roka hrambe lahko upravljalec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

-          potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;

-          omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;

-          posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

-          dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;

-          izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.


14. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov: info@konstill.com. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izključi iz nagradne igre.


15. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.


Datum objave pravil: 30.10.2017